MAKLUMAT JABATAN

LATAR BELAKANG

Pejabat Hasil Bumi diletakkan di bawah tanggungjawab Menteri yang bertanggungjawab ke atas hal ehwal berkaitan hasil bumi iaitu Ketua Menteri.
Pejabat Hasil Bumi telah ditubuhkan pada tahun 1964 dan berfungsi sebagai sebuah Kementerian sehingga 1967 apabila ianya dimansuhkan dan diletak dibawah Jabatan Ketua Menteri.
Pejabat Hasil Bumi yang ditubuhkan pada tahun 1964. Pada awal penubuhannya, Pejabat Hasil Bumi berfungsi sebagai sebuah Kementerian. Pada tahun 1967, fungsi Pejabat Hasil Bumi sebagai sebuah Kementerian telah dimansuhkan dan ditukarkan sebagai sebuah jabatan yang diletakkan di bawah Jabatan Ketua Menteri yang bertanggungjawab ke atas hal ehwal sumber dan hasil bumi negeri Sabah.
Walaupun status Pejabat Hasil Bumi sebagai sebuah kementerian telah dimansuhkan, namun peranan dan tanggungjawab yang dijalankan oleh Pejabat Hasil Bumi masih tetap berfungsi sebagai sebuah kementerian yang bertanggungjawab terus kepada Ketua Menteri. Hal ini disebabkan selain diberikan tanggungjawab mengurus dan menyelia mengenai hal ehwal sumber asli negeri Sabah yang merangkumi sumber tanah, hasil-hasil keluaran hutan,sumber galian, sumber air dan sumber biodiversiti; terdapat tiga buah jabatan yang diletakkan di bawah perhatian Pejabat Hasil Bumi, iaitu Jabatan Tanah dan Ukur, Jabatan Perhutanan Sabah dan Pusat Biodiversiti Sabah. Sebuah lagi tambahan jabatan yang dijangka akan diwujudkan dibawah Pejabat Hasil Bumi ialah Jabatan Pengurusan Sumber Air yang dicadangkan dalam Pelan Induk Sumber Air Negeri Sabah tahun 1994.

MISI, VISI & OBJEKTIF

MISI

Melaksanakan tadbir urus yang baik untuk memastikan perancangan dan perlaksanaan pembangunan sumber asli negeri Sabah ditadbir berlandaskan kepada hala tuju pembangunan Kerajaan Negeri.

Mengambil langkah proaktif untuk mengelak berlakunya ketirisan terhadap hasil sumber asli yang menyumbang kepada pembangunan ekonomi negeri.

Memantau dan memastikan pengurusan dan pembangunan sumber asli negeri dilaksanakan berlandaskan kepada prinsip keadilan dan kesaksamaan yang berpandukan kepada dasar dan peraturan kerajaan serta mengikut undang-undang yang berkaitan.

Memberi khidmat nasihat dan syor yang bersesuaian kepada Kerajaan Negeri dan stakeholders dalam memastikan dasar pengurusan dan pembangunan sumber asli dapat memberi manfaat kepada penduduk dan ekonomi negeri secara optimum dan berterusan.

VISI

Mengurus dan mengawal sumber hasil bumi negeri berkonsepkan kepada prinsip pengurusan dan penggunaan sumber asli yang telus dan cekap serta bersistematik yang memberi manfaat secara berterusan kepada rakyat dan kerajaan negeri Sabah.

OBJEKTIF

Memastikan sumber asli negeri Sabah seperti tanah, hutan, galian, biodiversiti dan sumber air negeri diurus, ditadbir dan dibangunkan secara terancang, bersepadu dan bersistematik berdasarkan kepada konsep pengurusan dan penggunaan sumber yang lestari.

CARTA ORGANISASI

PERKHIDMATAN

Mendapatkan khidmat bantuan Jabatan Peguam Negeri Sabah untuk mengkaji dan mengurus penggubalan dan pindaan undang-undang yang berkaitan dengan sumber asli negeri iaitu :

 • Land Ordinance Sabah Cap.68 (1930).
 • Land Acquistion Ordinance Sabah Cap.69 (1950).
 • Land (Subsidiary Title) Enactment 9/1972.
 • Local Government Ordinance (1961) Section 38(1),(3) and (5).
 • Town and Country Planning Ordinance Section Cap.141 (1950) Section 1(2) and 20(1).
 • Native Court Ordinance (Sabah) Cap.86 (1954).
 • Mining Ordinance (1960).
 • Surveyors Ordinance 22/60.
 • Country Land Utilisation Ordinance 8/1962.
 • Forest Enactment 3/1969.
 • Sabah Biodiversity Enactment 7/2000.
 • Sabah Water Resources Enactment 1998.

 • Menyelaras dasar tanah, perhutanan, galian, sumber air dan biodiversiti bersama dengan Kementerian/Jabatan/Agensi Kerajaan Persekutuan:

 • Majlis Tanah Negara.
 • Majlis Perhutanan Negara.
 • Malaysian Timber Industry Board.
 • Perbatasan Antarabangsa.
 • Remote Sensing Negara
 • Majlis Mineral Negara.
 • Majlis Biodiversiti/Bioteknologi Negara.

 • Menyelaras, mengkaji dan menetapkan perkara-perkara yang dikemukakan oleh Jabatan Tanah dan Ukur yang meliputi aspek-aspek berikut:

 • Pembangunan pertanian, industri, komersil, perumahan, pelancongan dan sebagainya.
 • Pengambilan tanah.
 • Tanah Simpanan Kerajaan.
 • Kadar cukai tanah dan penyemakan kadar cukai.
 • Urusan tanah melibatkan dasar-dasar Kanun Tanah Negara.

 • MEDIA

  Galeri

  Video

  Penerbitan

  Keratan Akhbar

  HUBUNGI KAMI

  phb@sabah.gov.my

  088 - 369023,369021

  088 - 423 363